UGPRŠ 91-96 U BIH akreditirana za organizovanje dugoročnog volontiranja

UGPRŠ 91-96 U BIH  je dobila akreditaciju za dugoročno volontiranje i to na period od 5 godina, od 20. marta 2020.g. – 20. marta 2025.g.

Inicijativu za ovu aktivnost, pokrenuo je predsjednik udruženja, neposredno nakon 10 godišnjice osnivanja i uspješnog rada naše organizacije

Zahtjev Federalnom ministarstvu pravde za izdavanje akreditacije za organizovanje dugoročnog volontiranja, sadržavao je pregled i opis volonterskih aktivnosti i usluga koje bi obavljali volonteri u našoj organizaciji.

Nakon ispunjavanja uslova po članu 26. Zakona o volontiranju FBiH, te članu 4. i 5 Pravilnika o postupku akreditiranja organizatora volontiranja,UGPRŠ 91-96 U BIH je upisano u registar kod nadležnog Ministarstva , čime je naša organizacija zvanično postala organizator dugoročnog volontiranja.

Dugoročno volontiranje u FBiH je obavljanje volontiranja dužeg od 240 sati u najmanje 3 mjeseca bez prekida, u skladu sa Zakonom.

Cilj za ovu aktivnost je u namjeri da se građani mlađe, ali i starije životne dobi, koje žele dragovoljno ulagati osobno vrijeme, trud, znanje i vještine kojima se bez naknade obavljaju usluge ili aktivnosti za opće dobro na temelju zakona. te aktivno uključe u društvene procese u lokalnim  zajednicama, kako bi svojim angažmanom poboljšali kvalitet svog života i pridonijeli razvoju humanijeg i ravnopravnijeg društva, kao i boljitku zajednice. Mladim ljudima je omogućeno da kroz volontiranje steknu različita iskustva, koja će i njih same izgraditi i učiniti konkurentnijim i kompetentnijim na tržištu rada, a starijim omogućiti da ostanu aktivni i da svojim iskustvom pomognu zajednici. Dugoročno volontiranje u struci, priznaje se kao radno iskustvo za koje se izdaje potvrda, a volonteri će biti angažovani na uslugama: pravne,administrativnotehničke  i druge stručne pomoći udruženju i građanima, te prikupljanja dokumentacije i drugih podataka u cilju efikasnog rješavanja zahtjeva članova u organizaciji

Pored  javnih organa, organizatori dugoročnog volontiranja u FBiH mogu biti i javne ustanove i pravna lica registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama FBiH ili Zakonom o udruženjima i fondacijama BiH.